Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Cestovní agentura – společnost Absolutely Prague s.r.o., se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06824404, DIČ: CZ06824404, podnikající na základě živnostenského oprávnění, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C vložka 288034 (dále jen „CA Absolutely Prague či Zprostředkovatel“) vydává ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen ,,NOZ“), tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP“), které upravují práva a povinnosti smluvních stran ve smluvních vztazích vznikajících při poskytování služeb třetím osobám (dále jen ,,zákazníci“).
  1. Zprostředkovatel je oprávněn jakožto smluvní partner nabízet a zprostředkovávat zájezdy, pobyty, letenky, průvodcovské služby, zajištění vstupenek a pronájem aut (dále jen ,,Cestovní služby“) zahraničních i tuzemských cestovních kanceláří, aerolinií a dalšími poskytovateli služeb (dále jen ,,pořadatelé služeb“) dle níže uvedených podmínek.
  2. Zprostředkovatel prohlašuje, že všechny zahraniční i tuzemské cestovní kanceláře, jejichž služby nabízí, jsou pojištěny proti úpadku v místě sídla ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.
  3. Zprostředkovatel je smluvním partnerem pořadatelů služeb.
  4. Tyto VOP jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Zprostředkovatelem a zákazníkem a určují část jejího obsahu. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  5. Předáním vyplněné a podepsané Smlouvy včetně plné moci a ostatních příloh zákazník stvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.
  6. Zákazníci se mohou seznámit s platným zněním VOP, jež jsou uveřejněny na www.absolutelyprague.com
  7. Právní vztahy mezi Zprostředkovatelem a zákazníky se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  8. Veškeré případné spory mezi Zprostředkovatelem a zákazníky budou řešeny obecnými soudy České republice.

 

 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
  1. Vzniku smluvního vztahu zpravidla předchází oslovení Zprostředkovatele zákazníkem s uvedením požadavku na konkrétní destinaci pro požadovaný počet účastníků. V souladu s parametry uvedenými zákazníkem Zprostředkovatel poskytne návrh cestovního programu s předběžnou cenovou kalkulací.
  2. Zákazník odpovídá za věcnou i formální správnost své objednávky, zejména za správné uvedení svých osobních údajů, termínů a dalších podmínek významných pro služby poptávané u Zprostředkovatele. Zprostředkovatel neodpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku nesprávnosti údajů poskytnutých zákazníkem.
  3. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku zákazníka, která obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje zákazníka, dále je oprávněn odmítnout objednávku zákazníka, který opakovaně bez řádného odůvodnění nehradí sjednané zálohy či cenu objednaných služeb.
  4. Smluvní vztah mezi Zprostředkovatelem a zákazníkem vzniká na základě podepsané Smlouvy zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) a jejím potvrzením ze strany Zprostředkovatele. Návrh Smlouvy předkládá Zprostředkovatel. Jedno vyhotovení Smlouvy po jejím uzavření předá Zprostředkovatel zákazníkovi.
  5. Za účelem naplnění obsahu Smlouvy zákazník udělí Zprostředkovateli písemnou plnou moc, která bude pravidelnou součástí Smlouvy (dále jen „Plná moc“). Obsahem Plné moci je oprávnění k objednání zprostředkovávaných služeb cestovního ruchu a k uzavření smluv o dodávce služeb cestovního ruchu vymezených ve Smlouvě pro zajištění cestovního programu.
  6. Závazná rezervace cestovního programu a ostatních zprostředkovávaných služeb vymezených Smlouvou vzniká v okamžiku přijetí řádně vyplněné a podepsané Smlouvy zákazníkem a Zprostředkovatelem, popř. zaplacením zálohy, byla-li ve Smlouvě sjednána a prohlášením, že zákazník byl seznámen a souhlasí se Všeobecnými smluvními podmínkami.
 1. Přijetím podepsané Smlouvy a všech jejích příloh a jiných součástí Smlouvy zákazník stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem Smlouvy a souhlasí s ní.

Pravidelné náležitosti Smlouvy:

 1. a) označení smluvních stran, zákazník, popř. zákazníci jako objednatelé na straně jedné a Zprostředkovatel na straně druhé;
 2. b) vymezení Cestovních služeb, zejména termín zahájení a ukončení cestovního programu, den a místo jeho nástupu, uvedení všech zprostředkovávaných služeb, které jsou zahrnuty do Celkové ceny Cestovních služeb, místo a dobu jejich trvání, způsob dopravy (letecká, lodní, automobilová, autobusová či jiná), je-li součástí Cestovních služeb doprava, podmínky ubytování, osoba průvodce;
 3. c) cena Cestovních služeb, která bude stanovena jako cena maximální s následným vyúčtováním dle skutečně vynaložených nákladů;
 4. d) odměna Zprostředkovatele, která bude smluvně určena pevnou částkou nebo procentem z Ceny Cestovních služeb;

 

 1. e) výši odstupného, které je povinen zákazník Zprostředkovateli uhradit při odstoupení od Smlouvy
 2. f) údaje o počtu a výši dalších plateb, jejichž cena není zahrnuta v Ceně, jsou-li součástí Cestovních služeb takové další služby;
 3. g) způsob a rozsah stravování, je-li součástí Cestovních služeb;
 4. h) je-li realizace Cestovních služeb podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků, výslovné uvedení této skutečnosti a uvedení lhůty, ve které Zprostředkovatel musí zákazníka písemně informovat o zrušení cestovního programu a ostatních zprostředkovávaných službách z důvodu  nedosažení minimálního počtu účastníků;
 5. i) jsou-li důvody pro stanovení podmínek, které musí účastník Cestovních služeb splňovat, uvedení těchto podmínek.
  1. Zprostředkovatel se zavazuje potvrzením Smlouvy zákazníkovi zajistit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě v souladu se sjednanými podmínkami.

 

 • Ochrana osobních údajů
  1. Zprostředkovatel (správce údajů) zpracovává osobní údaje zákazníků (subjektů údajů) uvedené ve Smlouvě a další nezbytné údaje pro poskytování Cestovních služeb, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů či GDPR)  (dále jen ,,Nařízení“).
  2. Osobní údaje jsou zpracovávány a shromažďovány pouze za účelem realizace Cestovních služeb dle Smlouvy a dále k nabízení zboží a služeb Zprostředkovatelem. Všechny uvedené údaje budou shromažďovány, zpracovány a uchovány též pro účely zasílání obchodních sdělení zákazníkovi prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy zákazník zašle Zprostředkovateli informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány.
  3. Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny na základě smlouvy o zpracování zaměstnancům Zprostředkovatele a  osobám, které jsou oprávněny služby Zprostředkovatele nabízet a poskytovat.
  4. Zákazník podpisem Smlouvy prohlašuje, že všechny jím uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Zákazník podpisem Smlouvy souhlasí se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů Zprostředkovatelem.
  5. Zprostředkovatel zpracovává, shromažďuje a uchovává osobní údaje zákazníka jen po dobu, kdy jsou osobní údaje zákazníka potřebné k účelu, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány. Zákazník může souhlas se zpracováním odvolat. Při odvolání souhlasu Zprostředkovatel zpracovávání údajů ukončí a osobní údaje v souladu se Nařízením zlikviduje, pokud neexistuje žádný další právní důvod pro zpracovávání.
  6. Zákazník může požádat Zprostředkovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zprostředkovatel je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu zákazníkovi předat.
  7. V případě, že zákazník zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s Nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat Zprostředkovatele o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Zprostředkovatel má právo na zaplacení Ceny zprostředkovávaných služeb včetně odměny Zprostředkovatele a dalších plateb, jejichž cena není zahrnuta v Ceně Cestovních služeb („Celková cena“) před poskytnutím Cestovních služeb způsobem uvedeným v čl. V. těchto podmínek. Platba se dle Smlouvy považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy je poukázaná částka připsána na účet Zprostředkovatele vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti či platební kartou v provozovně Zprostředkovatele.
  2. Zprostředkovatel je oprávněn požadovat zálohu ve výši minimálně 40 % z Celkové ceny (včetně fakultativních služeb, letištních a bezpečnostních), která je splatná nejpozději 10. den následující po dni podpisu Smlouvy.
  3. Doplatek Celkové ceny musí být uhrazen nejpozději 10. den ode dne, kdy bylo zákazníkovi předloženo vyúčtování skutečně vynaložených nákladů na Cestovní služby.
  4. Poplatky za změnu a odstoupení od Smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné ihned.
  5. V případě nedodržení podmínek a termínu úhrady Celkové ceny zákazníkem podle tohoto článku Smlouva nenabývá účinnosti a Zprostředkovatel Cestovní služby neposkytne ani nezahájí plnění svých povinností vyplývajících z uzavřené Smlouvy. Náklady spojené se zrušením Cestovních služeb (stornopoplatky) hradí zákazník.
 1. CENA
  1. Celková cena Cestovních služeb uvedená ve Smlouvě zahrnuje veškeré platby za služby, které jsou předmětem zprostředkování dle Smlouvy a odměnu za zprostředkování.
  2. Zákazník bere na vědomí, že Celková cena služeb, které jsou předmětem zprostředkování, je ve Smlouvě uvedena kvalifikovaným odhadem s tím, že tato Celková cena bude po úhradě služeb zákazníkovi vyúčtována. U služeb, jejichž úhrada je prováděna v jiné než platné české měně, bude pro vyúčtování použit kurz stanovený bankou Zprostředkovatele v den úhrady služby.
  3. Zprostředkovatel je povinen provést vyúčtování nejpozději do 10 dnů od skončení cestovního programu.
  4. V případě nedoplatku je zákazník povinen nedoplatek uhradit ve lhůtě nejpozději do 10 dnů ode dne předložení vyúčtování nákladů.
  5. V případě přeplatku je Zprostředkovatel povinen přeplatek poukázat na účet zákazník ve lhůtě nejpozději do 10 dnů ode dne předložení vyúčtování nákladů.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
 2. K základním právům zákazníka patří:
  1. Právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a potvrzených Cestovních služeb. Pokud zákazník bez zavinění Zprostředkovatele Cestovní služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu.
  2. Právo být včas seznámen s případnými změnami cestovního programu, rozsahu Cestovních služeb a Celkové ceny.
  3. Právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání Cestovních služeb odstoupením od Smlouvy za podmínek dle čl. IX. bodu 2. těchto smluvních podmínek (storno poplatky).
  4. Právo písemně oznámit Zprostředkovateli změnu osoby účastníka cestovního programu na jinou osobu v oznámení uvedenou. Dnem doručení oznámení Zprostředkovateli se osoba v něm uvedená stává zákazníkem namísto původního a vstupuje do jeho práv a povinností. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na cestovním programu. Toto oznámení musí být doručeno Zprostředkovateli v termínu nejpozději 10 dní před začátkem cestovního programu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení Celkové ceny a poplatků spojených se změnou zákazníka dle čl. IX. 6.
  5. Právo na reklamaci vad v souladu s článkem X. této Smlouvy.
 3. K základním povinnostem zákazníka patří:
  1. Zaplatit Celkovou cenu v souladu s články IV. a V. těchto podmínek a prokázat zaplacení dokladem o zaplacení. Neuhradí-li zákazník Celkovou cenu cestovního programu ve stanoveném termínu, má Zprostředkovatel právo jeho Smlouvu zrušit a účtovat odpovídající storno poplatek dle článku IX. těchto VOP.
  2. Poskytnout Zprostředkovateli s dostatečným předstihem veškeré informace a součinnost, které jsou zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí Cestovních služeb. Jde zejména o pravdivé a úplné uvedení všech požadavků a údajů účastníka souvisejících s cestovním programem do Smlouvy, též však o poskytnutí dalších případných dokumentů a předložení dokladů. Na předem neoznámené (nedoložené) skutečnosti se při realizaci Cestovních služeb nebere ohled.
  3. Zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu cestovního programu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.
  4. Bez zbytečného odkladu sdělovat Zprostředkovateli své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných Cestovních služeb.
  5. Převzít od Zprostředkovatele doklady potřebné pro čerpání Cestovních služeb.
  6. Nahlásit účast cizích státních příslušníků.
  7. Při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (občanský průkaz dle cílové země, pas, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz atp. pokud jsou vyžadovány).
  8. Dostavit se ve stanoveném čase na místo nástupu na cestovní program se všemi doklady požadovanými dle Smlouvy a platným pasem či jiným cestovním dokladem.
  9. Řídit se pokyny průvodce/delegáta cestovního programu nebo jiné pověřené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu. V případě porušení právních předpisů nebo při závažném narušení programu, průběhu cestovního programu či práv ostatních účastníků je Zprostředkovatel oprávněn zákazníka z cestovního programu vyloučit, přičemž tento ztrácí nárok na poskytování smluvených Cestovních služeb stejně tak jako nárok na úhradu služeb nevyužitých.
  10. Zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky cestovního programu.
  11. Uhradit vzniklou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle Smlouvy.
 • PRÁVA APOVINNOSTI ZPROSTŘEDKOVATELE
  1. Zprostředkovatel je povinen pravdivě a s dostatečným předstihem informovat zákazníka o všech zásadních skutečnostech týkajících se sjednaných služeb dle uzavřené Smlouvy na základě informací, které má Zprostředkovatel k dispozici.
  2. Zprostředkovatel je povinen předat zákazníkovi potvrzení o úhradě zálohy nebo Celkové ceny.
  3. Zprostředkovatel má právo neposkytnout zákazníkovi služby nad rámec sjednaných, potvrzených a uhrazených Cestovních služeb ve Smlouvě.
 • SJEDNANÉ SLUŽBY A JEJICH ZMĚNY, RUŠENÍ CESTOVNÍHO PROGRAMU
  1. Pro rozsah sjednaných služeb je závazný rozpis (harmonogram) Cestovních služeb uvedených ve Smlouvě.
  2. Pokud nastanou okolnosti, které brání Zprostředkovateli poskytnout dohodnuté Cestovní služby, je Zprostředkovatel povinen oznámit tyto skutečnosti zákazníkovi bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a navrhnout náhradní řešení. Zákazník je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se jedná o podstatnou změnu cestovního programu.
  3. Zákazník má právo na odstoupení od Smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv storno poplatků:

– při zrušení Cestovních služeb Zprostředkovatelem,

– při změně termínu konání cestovního programu o více než 48 hodin,

– při podstatné změně cestovního programu, trasy poznávacích programů, místa ubytování, způsobu přepravy a Ceny Cestovních služeb.

Za podstatnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, dále též změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové/odjezdové nebo letové trasy a též změna plavební trasy při cestování lodí z dopravních, bezpečnostních, povětrnostních či kapacitních aj. důvodů, změna trasy či doby trvání transferů z opodstatněných důvodů, leteckého dopravce, typu letadla či termínu letu/zájezdu maximálně do 48 hodin od původního termínu, zvýšení ceny Cestovních služeb v případě změny kurzu české koruny podle Čl. V. bodu 2. těchto podmínek.

  1. Pokud je Zprostředkovatel nucen z důvodů nezávislých na jeho vůli před zahájením cestovního programu změnit podmínky Smlouvy, může zákazníkovi navrhnout změnu Smlouvy (např. cestovního programu, trasy, termínu nebo Ceny Cestovních služeb) a oznámit ji zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Pokud navrhovaná změna Smlouvy vede i ke změně Ceny Cestovních služeb nebo Celkové ceny, musí být v návrhu nová cena uvedena. Zákazník má právo se změnami souhlasit či v opačném případě od smlouvy odstoupit. Pokud zákazník ve lhůtě stanové Zprostředkovatelem od Smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí a je povinen uhradit v dané lhůtě rozdíl v ceně. Lhůta pro odstoupení od smlouvy a lhůta splatnosti cenového rozdílu je stanovena na 5 dnů od doručení návrhu změn. Pokud zákazník tento závazek poruší, má Zprostředkovatel právo odstoupit od Smlouvy a účtovat zákazníkovi stornopoplatky dle článku IV. těchto všeobecných podmínek.
  2. Zprostředkovatel je oprávněn provádět operativně změny cestovního programu a Cestovních služeb v průběhu jejich realizace, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý cestovní program a Cestovní služby dodržet. V takovém případě je Zprostředkovatel povinen:

– zabezpečit náhradní cestovní program a Cestovní služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření cestovního programu

– vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých Cestovních služeb tam, kde nebylo aplikováno náhradní plnění

– poskytnout zákazníkovi slevu z Ceny služeb, které byly zahrnuty do Celkové ceny Cestovních služeb a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě. V případě, že Zprostředkovatel zajistí náhradní plnění služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo podobné kategorie), nebo v případě nižší kvality služeb sníží Celkovou cenu, jsou tato opatření považována za plnohodnotná plnění uzavřené Smlouvy. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které Zprostředkovatel nemohl ovlivnit ani předvídat) („Vyšší moc“) a nepřebírá odpovědnost za důsledky plynoucí ze změny cestovního programu a Celkové ceny Cestovních služeb.

  1. Zprostředkovatel může před začátkem cestovního programu odstoupit s okamžitou platností od Smlouvy nebo po započetí cesty Smlouvu vypovědět v těchto případech:
 1. Neprodleně, když účastník vážně narušuje průběh cestovního programu. Zprostředkovatel má v tomto případě nárok na plnou úhradu Celkové ceny.
 2. Bez dodržení lhůty v důsledku příčin, kterým Zprostředkovatel nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Zprostředkovatel má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodu Vyšší moci je Zprostředkovatel povinen učinit veškerá opatření k dopravení účastníka zpět.
 3. Pokud v průběhu cestovního programu není poskytnuta určitá služba z důvodu Vyšší moci, nemá účastník právo na poskytnutí slevy z Celkové ceny Cestovních služeb, ani na odstoupení od Smlouvy.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA, STORNOPOPLATKY
  1. Zákazník má právo kdykoliv před začátkem cestovního programu odstoupit od Smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné.
  2. Smluvní vztah je odstoupením zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno Zprostředkovateli. Pokud zákazník odstoupí od Smlouvy, je povinen uhradit Zprostředkovateli následující storno poplatky, které jsou účtovány za každého jednoho přihlášeného zákazníka z Celkové ceny v následující výši:

– při stornování v období do 61. dne před začátkem cestovního programu: základní storno poplatek ve výši 10% z Celkové ceny

– při stornování v období od 60. do 31. dne před začátkem cestovního programu: 20 % odměny Zprostředkovatele plus úhrada všech do té doby uhrazených služeb Zprostředkovatelem ve prospěch zákazníka v rámci plnění Smlouvy

– při stornování v období od 30. do 15. dne před začátkem cestovního programu: 50 % odměny Zprostředkovatele včetně úhrady všech do té doby uhrazených služeb Zprostředkovatelem ve prospěch zákazníka v rámci plnění Smlouvy

– při stornování v období od 14. do 5. dne před začátkem cestovního programu: 80 % odměny Zprostředkovatele včetně úhrady všech do té doby uhrazených služeb Zprostředkovatelem ve prospěch zákazníka v rámci plnění Smlouvy

– při stornování v období 4 dnů a méně před začátkem cestovního programu: 100 % odměny Zprostředkovatele plus úhrada všech do té doby uhrazených služeb Zprostředkovatelem ve prospěch zákazníka v rámci plnění Smlouvy

  1. Pokud se zákazník nedostaví na cestovní program, zmešká odjezd/odlet nebo musí být z cestovního programu vyloučen dle článku VI. bodu II. písm. i) nebo dle čl. VIII. bodu 6. písem. a), má Zprostředkovatel nárok na úhradu Celkové ceny včetně odměny Zprostředkovatele. V případě, že zákazník v průběhu cestovního programu svévolně zruší část cestovního programu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby ani odměnu Zprostředkovatele.
  2. Zprostředkovatel má právo odečíst storno poplatky od zaplacené zálohy nebo Celkové ceny Cestovních služeb.
  3. V případě změny jména zákazníka ve Smlouvě na jeho vlastní přání účtuje Zprostředkovatel poplatek:

– v době od uzavření Smlouvy do 7. dne před začátkem cestovního programu ve výši 500,- Kč za osobu

– v době kratší než 7 dní před začátkem cestovního programu se změna posuzuje jako zrušení Cestovních služeb a postupuje se dle stornovacích podmínek, viz čl. XI. bod 2. těchto podmínek, přičemž každý případ je posuzován individuálně.

  1. Požaduje-li zákazník změnu rezervace cestovního programu na jiný termín nebo hotel a Zprostředkovatel tak může učinit, je zákazník povinen zaplatit poplatek:

– při změně ubytování nebo termínu v období do 31. dne před začátkem cestovního programu ve výši 1000,- Kč za každého účastníka a změnu

– při změně ubytování nebo termínu v období 30 dnů a méně před začátkem cestovního programu ve výši odpovídajícího storno poplatku dle bodu čl. XI. bod 2. těchto všeobecných podmínek.

 1. REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
  1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu dle platných zákonů České republiky.
  2. Reklamaci lze uplatnit u Zprostředkovatele a to písemně ve lhůtě nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení cestovního programu. Zmeškání této lhůty lze prominout pouze ze závažných důvodů. Reklamace musí být písemná a uplatněná v místě provozovny Zprostředkovatele.
  3. Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku průvodci/delegátovi Zprostředkovatele, případně vedoucímu provozovny poskytující služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Průvodce/delegát Zprostředkovatele, příp. jiný odpovědný pracovník, se zákazníkem sepíše reklamační protokol, který bude obsahovat mimo jiné písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Dále pověřený pracovník Zprostředkovatele zákazníkovi v zákonem stanovené lhůtě vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace a má právo Cestovní služby Zprostředkovatele reklamovat nejpozději do 10 dnů od skončení cestovního programu, nebo v případě, že se cestovní program neuskutečnil, ode dne, kdy měl být cestovní program ukončen podle Smlouvy. Zprostředkovatel může uznat a následně kompenzovat jako oprávněné jen takové reklamované skutečnosti, u kterých se zavinění ze strany Zprostředkovatele či jeho přímých dodavatelů Cestovních služeb jednoznačně prokáže. Zákazník bere plně na vědomí, že odpovídající výše kompenzace za nemajetkovou újmu zcela závisí na prokázání míry skutečného poškození, které zákazníkovi v důsledku narušení dovolené (např. jejího zmaření nebo podstatného zkrácení) ze strany Zprostředkovatele objektivně vzniklo.
  4. Při spolehlivě prokázaném porušení podmínek uvedených ve Smlouvě a uznání zavinění ze strany Zprostředkovatele, které povede k udělení kompenzace, je odpovídající výše kompenzace v daném případě stanovena na základě odborného posouzení a řídí se příslušnými ustanoveními o náhradě škody. Zprostředkovatel je oprávněn při vyřizování reklamace v místě pobytu zákazníka řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací (například pronájmem auta, výletem na místě zdarma apod.). Pokud zákazník takovou kompenzaci přijme, je reklamace považována s konečnou platností za vyřízenou, pokud není uvedeno v reklamačním protokolu jinak.
  5. Zákazník má nárok na poskytnutí jen takových služeb, které jím byly ve Smlouvě závazně objednány a řádně zaplaceny. Závaznou je tedy jen služba zákazníkem hrazená.
  6. Zprostředkovatel není odpovědný za služby, které nerealizuje (neorganizuje), resp. nezprostředkovává. Zprostředkovatel neručí za úroveň cizích služeb neuvedených ve Smlouvě, např. u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. V případě zjištění nesrovnalostí je nutné, aby zákazník takové služby reklamoval nejlépe ihned na místě u jejich realizátora (organizátora).
  7. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu Zprostředkovatele (Vyšší moc) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Zprostředkovatelem zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z Ceny těchto služeb. Zprostředkovatel neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:

– zákazníkem

– třetí osobou, která není spojena s poskytováním Cestovních služeb

– neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 2.7.2019 Případná neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto podmínek a Smlouvy.
  2. Změny jakékoli písemně sjednané smlouvy lze sjednat pouze písemnou formou.

 

 

 

You don't have permission to register